Friday, 21 October 2016

Kemahiran Penutup

Kemahiran Mikropengajaran : kemahiran Penutup


Kemahiran ini adalah salah satu daripada sepuluh kemahiran mikropengajaran. Kemahiran menutup pengajaran terbahagi kepada dua aspek :

(a) Aspek kognitif
(b) Aspek Sosial

(A) Aspek Kognitif

Beberapa aspek diberikan penekanan di bahagian ini yang seperti berikut :

i) Merumuskan isi-isi penting yang telah dipelajari.

ii) Menilai kefahaman pelajar. 

     Beberapa soalan yang boleh diajukan kepada pelajar contoh seperti;

     a) Apakah idea atau konsep utama yang telah dibincangkan hari ini ?

     b) Apakah yang telah anda pelajari hari ini?

Justeru itu, pelajar yang seharusnya membuat rumusan dan refleksi ke atas apa dan bagaimana mereka belajar dan membuat kesimpulan. Bukannya guru.

iii) Memberi aktiviti pengukuhan/pemulihan

iv) Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang

v) Memberi kerja rumah atau pembacaan yang sesuai


(B) Aspek Sosial

Nilai afektif : perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Cuba menjadikan pelajar berasa apa yang dipelajari itu penting dan istimewa.

Soalaan yang anda boleh  bertanya kepada para pelajar adalah seperti berikut :

i) Apakah kebaikan yang diperoleh daripada mengetahui bagaimana prinsip ini boleh diaplikasikan ?

ii) Bagaimana perasaan kamu tentang pengalaman pembelajaran hari ini ?

iii)Adakah kamu pelajari sesuatu yang baru? Adakah ia menarik?

iv) Adakah pelajaran hari ini berguna di luar bilik darjah?

v) Bagaimanakah pelajaran hari ini boleh membantu kamu membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan kamu di luar bilik darjah ?

vi)Adakah kamu berasa seronok dengan pembelajaran hari ini ?  SENARAI SEMAK KEMAHIRAN MENUTUP PENGAJARAN
.
Komponen dan Kriteria Kemahiran Penutup
Ada
(sesuai)
Ada
(Tidak sesuai)
Tidak
ada
 Aspek kognitif

1. Meringkaskan hasil pembelajaran
2. Mengulangi isi-isi penting
3. Menilai kefahaman pelajar
4. Mencadangkan aktiviti susulan seperti kerja rumah atau pembacaan yang sesuai atau bab akan datang
5. Menjalankan aktiviti pengukuhan/pemulihan
 Aspek sosial

1. Menimbulkan perasaan pencapaian pelajar
2.Memberi peneguhan positif
3. Mewujudkan perasaan ingin tahu
4. Memotivasikan perasaan ingin belajar
5. Mengaitkan dengan kehidupan di luar bilik darjah
Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan

1 comment: