Tuesday, 2 May 2017

Pengajaran berasakan Projek

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran                        : Perdagangan
Tarikh/ Hari                             : 25 Mei 2015 (Rabu)
Masa                                        : 3.00 petang – 3.30 petang (30 minit)
Tingkatan                                : 5 Ibnu Amir
Bilangan Pelajar                      : 25 Orang
Tahap Kebolehan Pelajar        : Sederhana
Tajuk                                       : Bab 14 Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan
                                                  14.1 Promosi dan Pemasaran
Hasil Pembelajaran                  : Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :
a)      Menyatakan agensi kerajaan yang terlibat dalam promosi dan pemasaran. (Aras 1)
b)      Menjelaskan peranan utama agensi BERNAS, FAMA, PKKM, MATRADE. (Aras 2)
c)      Menerangkan kepentingan agensi yang terlibat dalam promosi dan pemasaran. (Aras 2)
Pengetahuan Sedia Ada          :  Pelajar-pelajar telah mengetahui tentang Peranan Kerajaan
   Dalam Perniagaan melalui pembacaan awal.                                  
Bahan Bantu Mengajar           : Papan putih, marker pen, tayangan video, nota ringkas, slaid
   prezi, mounting board, bahan maujud, pembaris, slaid power
   point, batang penanda, muzik, roda impian, soalan, klu, sampul
   berwarna, puzzle logo agensi kerajaan dalam perniagaan
   (promosi dan pemasaran), kertas mahjung dan buku muzikal
   perdagangan.
Nilai-nilai                                : Hormat menghormati, tekun, kerjasama, keberanian, peka, dan
                                                   yakin pada diri sendiri.
KBKK                                      : Menjana idea, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan,
                                                   menentukan sumber yang boleh dipercayai dan membuat
                                                   inferens.
Kaedah                                    :  Pengajaran berasakan Projek

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Kaedah/ Teknik/ BBM/ Nilai/ KBKK

Set Induksi

(+/- 5 minit)Pengenalan kepada peranan kerajaan dalam perniagaan bagi promosi dan pemasaran.

 “Agensi kerajaan sangat penting untuk membantu pengusaha kecil dalam perniagaan sama ada untuk meluaskan pasaran atau mempromosikan produk mereka di pasaran tempatan mahupun antarabangsa”.

Guru memberi salam dan kelas dimulakan dengan bacaan doa

Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran hari ini dan mengedarkan nota ringkas kepada pelajar.

Guru menayangkan video mengenai promosi dan pemasaran dan meminta pelajar menumpukan perhatian serta memahami kandungan video tersebut.

Guru  bertanya kepada pelajar apa yang mereka lihat dalam video tersebut.

Guru memberi penerangan ringkas tentang peranan kerajaan dalam perniagaan (promosi dan pemasaran).


Pelajar menjawab salam dan membaca doa.


Pelajar menerima nota tersebut dan diarahkan untuk menumpukan perhatian.Pelajar memberi perhatian terhadap video yang ditayangkan oleh guru.


Pelajar menjawab   pertanyaan guru.
Pelajar mendengar apa yang diterangkan oleh guru.


Kaedah/TeknikInduktif, penerangan, perbincangan  dan soal jawab.

BBM :Papan putih, marker pen, tayangan video dan nota ringkas.

Nilai :Hormat menghormati, tekun dan kerjasama.

KBKK :Menjana idea.
(Lampiran 1)

Langkah 1
Penerangan

(+/- 10 minit)

Penerangan mengenai peranan kerajaan dalam perniagaan bagi promosi dan pemasaran.

Agensi yang terlibat untuk melaksanakan promosi dan pemasaran tersebut:
i)        Padiberas Nasional Berhad (BERNAS)
ii)      Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
iii)    Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM)
iv)    Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa (MATRADE)

Peranan bagi setiap agensi :
(Lampiran 6)


Guru memberi penerangan dan menyoal kepada pelajar dengan slaid prezi, mounting board untuk menyenaraikan agensi, menerangkan fungsi utama dan kepentingan agensi kerajaan yang terlibat dalam promosi dan pemasaran.

Guru meminta pelajar untuk menyatakan agensi yang terlibat dalam promosi dan pemasaran bagi setiap contoh bahan maujud yang ditunjukkan oleh guru.

Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan.

Pelajar diarahkan untuk memberi perhatian terhadap penerangan guru dan cuba memahami apa yang disampaikan dengan merujuk nota yang diberikan oleh guru.

Pelajar memberi maklum balas terhadap pertanyaan guru.


  


Pelajar bertanyakan soalan mengenai perkara yang mereka tidak fahami.

Kaedah/Teknik :
Deduktif, penerangan, perbincangan dan soal jawab.

BBM :Slaid prezi, mounting board, nota ringkas, bahan maujud dan pembaris.

Nilai :
Hormat menghormati, keberanian, kerjasama, peka dan tekun.

KBKK :Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
(Lampiran 2)

Langkah 2
Aktiviti kumpulan

(+/- 10 minit)

Penerangan aktiviti
i) Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan.
ii) Setiap kumpulan perlu melakukan tugasan projek iaitu mereka barangan atau produk yang dapat dipromosikan menggunakan barangan kitaran semula.
iii) Selesai mereka barangan atau produk, pelajar perlu mempromosikan barangan atau produk yang direka semasa pembentangan.
iv) Kumpulan yang dapat mempromosikan barangan atau produk yang direka dengan baik dan mendapat undian terbanyak akan mendapat hadiah.
Guru meminta pelajar membentuk kumpulan.

Guru meminta para pelajar untuk duduk dalam bulatan. 


Guru memberi bahan kitaran semula kepada setiap kumpulan dan meminta pelajar untuk mereka sebarang barangan atau produk yang dinginkan.

Guru meminta wakil kumpulan daripada setiap kumpulan untuk mempromosikan barangan atau produk yang direka.

Guru akan membuat undian daripada setiap kumpulan produk atau barangan kumpulan yang mana yang menarik perhatian mereka dari segi cara promosi.

Barangan atau produk kumpulan yang mendapat undian terbanyak akan mendapat hadiah.

Pelajar mendengar arahan guru dan duduk dalam kumpulan.

Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru.

Pelajar menerima bahan kitaran semula dan mula mereka cipta barangan atau produk yang diinginkan.

Wakil kumpulan daripada setiap kumpulan akan mempromosikan barangan atau produk yang direka dengan kreatif.


Pelajar membuat undian terhadap barangan atau produk yang menarik perhatian mereka.


Pelajar menerima hadiah yang diberikan oleh guru.

Kaedah/Teknik: Penerangan, soal jawab dan perbincangan.

BBM: Batang penanda, muzik, puzzle logo agensi kerajaan dalam perniagaan (promosi dan pemasaran), Bahan buangan/kitaran semula,marker pen dan pembaris.

Nilai: Kerjasama, hormat-menghormati, yakin pada diri sendiri dan keberanian.

KBKK: Menjana idea.
(Lampiran 3)


Langkah 3
Penilaian

(+/- 3 minit)

Aktiviti penilaian :
Nyanyian

Tajuk lagu :
Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan
(Gugurnya bunga Bukucinta – Laksamana)


Pameran Buku Skrap (hasil kerativiti Pelajar)

Guru mengarahkan pelajar yang kalah dalam permainan ke hadapan untuk menyanyikan lagu bagi membuat penilaian aktiviti.

Guru meminta pelajar berdiri dan menyanyikan lagu Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan.

Guru memberi komen dan pujian atas kerjasama yang   diberikan oleh pelajar.

Guru mempamerkan buku skrap yang dihasilkan oleh pelajar. Guru meminta pelajar membentangkan buku skrap tersebut.

Pelajar menyanyikan lagu yang berkaitan dengan subtopik pelajaran.Pelajar memberikan kerjasama dan menyanyikan lagu bersama-sama.

Pelajar menerima komen dan pujian guru.Wakil kumpulan akan membentangkan buku skrap yang telah dihasilkan. 

Kaedah / Teknik:Penerangan

BBM:
Buku muzikal perdagangan, Buku skrap.

Nilai :Yakin pada diri sendiri, keberanian dan kerjasama.

KBKK:
Menentukan sumber yang boleh dipercayai.
(Lampiran 4)

Penutup

(+/- 2 minit)

“Agensi kerajaan sangat penting untuk membantu pengusaha kecil dalam perniagaan sama ada untuk meluaskan pasaran atau mempromosikan produk mereka di pasaran tempatan mahupun antarabangsa”.


Guru bertanya kepada pelajar dari segi :
(Aspek Sosial)
“Adakah kamu seronok dengan pembelajaran hari ini?” (Aras 1)

(Aspek Kognitif)
“Apakah yang anda telah pelajari pada hari ini?” (Aras 1)

Guru meminta pelajar membuat rumusan.


Guru membuat rumusan.Guru memberi kerja rumah kepada pelajar.

Guru menyuruh pelajar membaca subtopik seterusnya untuk sesi pembelajaran dan pengajaran pada kelas akan datang.


Pelajar memberi respons kepada guru.Pelajar membuat rumusan tentang hasil pembelajaran pada hari ini.

Pelajar mendengar rumusan yang diberikan oleh guru.

Pelajar mencatat kerja rumah yang diberikan.

Pelajar mendengar arahan guru.

Kaedah/Teknik
Penerangan
BBM :
Slaid power point

Nilai :
Hormat menghormati dan kerjasama.

KBKK :
Membuat inferens.
(Lampiran 5 )


Refleksi Guru :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Komen dan Cadangan Pensyarah :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 comments: